- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 109/111

Można się kontaktować w następujący sposób:

• tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: WORD Toruń, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń;
• w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Zbigniew Matusiak. Można się z nim kontaktować:

• tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Toruń, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń;
• w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Cele przetwarzania

Egzaminowanie osób.

Szkolenie osób.

Rekrutacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach.


Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie państwa danych odbywa się na następujących podstawach:

 1. a)W związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. b)Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. c)Osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z:

 1. a)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151.
 2. b)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 232.
 3. c)Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

 Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a)osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. b)upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. c)podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz WORD usługi (m.in. serwisu IT)
 4. d)podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych;
 2. b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. c)prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. d)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)