- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Ochrona Danych Osob.

Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Mendyk

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator Danych Osobowych

            Zgodnie z Art. 4 pkt. 7 RODO „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania
są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

            Zgodnie z tym założeniem administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, którego to przedstawicielem jest osoba pełniąca funkcje Dyrektora.

            Z osoba pełniącą funkcje Dyrektora można skontaktować się w następującej formie:

  • listownie: ul. Polna 109/111 87-100 Toruń z dopiskiem „Administrator”,
  • przez elektroniczną skrzynkę: sekretariat@word.torun.pl.

Inspektor Ochrony Danych

            Zgodnie z art. 37 RODO w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

            Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w następującej formie:

 

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i jego Oddział Terenowy
w Grudziądzu zwane będą dalej – WORD.

By osoba lepiej rozumiała działania podejmowane w imieniu administratora, konieczne jest wyjaśnienie, czym jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji
i profilowanie.

            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces, w którego wyniku
system informatyczny może wpłynąć na sytuację osoby, której to dane uzyskał. System podejmuje decyzje co do działań bez udziału czynnika ludzkiego.

            Jedną z form zautomatyzowanego przetwarzania danych jest profilowanie, które polega na zbieraniu informacji o osobie fizycznej, niezbędnych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są do prognozowania zachowań danej osoby.

            By poprawnie wywiązać się z obowiązku informacyjnego względem osób. Mając
na uwadze, iż dla osoby, która powierza WORD swoje dane osobowe istotne jest, co dzieje się z jej danymi w procesie przetwarzania. Przetwarzanie danych w WORD zostało podzielone na: