- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

Egzamin praktyczny kat. B

Spis treści
Egzamin praktyczny kat. B
Pojazd egzaminacyjny
Plac manewrowy - zadania
Plac manewrowy - parametry
Ruch miejski - zadania
Ruch miejski - czas trwania egzaminu
Wynik egzaminu
Ruch miejski - przerwania egzaminu
Opłata egzaminacyjna
Wszystkie strony


Ogólny opis kategorii

kategoria B - uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust.2 (ust.2 Zespołem pojazdów, o którym mowa w pkt. c którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy),
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;