- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Egzaminowanie Przed egzaminem

Przed egzaminem

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMINY

W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO (WORD) W TORUNIU

 

  1. I.Czas pracy WORD w Toruniu i Oddziału Terenowego w Grudziądzu

     Biuro Obsługi Klienta (BOK) pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 16.00;

     W sobotę roboczą od godz. 7.00 do 15.00 (termin podany na stronie www.word.torun.pl)

     Egzaminy rozpoczynają się od godz. 7.15 i trwają do czasu przeegzaminowania ostatniej zapisanej na dany dzień osoby.

  1. II.Podstawowe zasady porządkowe

1. Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym mogą przebywać   osoby zdające egzamin i egzaminator przeprowadzający egzamin. Oprócz osób, o których mowa w punkcie 1, w sali   egzaminacyjnej i na placu manewrowym mogą przebywać: (*)

a) kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego;

b) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa;

c) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu;

d) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzenia egzaminu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu;

e) instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego, który przebywa na zewnątrz pojazdu;
instruktor może przebywać w pojeździe w przypadku obecności w nim egzaminatora;

f) dyrektor i osoby przez niego upoważnione.

2. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu należy, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem poinformować, w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna -e-mail), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

3. Osoby zdające egzamin teoretyczny zgłaszają się na określoną godzinę przed salą egzaminacyjną.

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: (*) - posiadanie przez osobę egzaminowaną ważnego dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w postaci: dowodu osobistego, karty pobytu, paszportu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca bądź zgody na pobyt tolerowany.                                                                                                                                                                                                                                          - posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nie znajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

5. Na terenie WORD obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z wyjątkiem:

- egzaminacyjnych,

- posiadających upoważnienie dyrektora.

6. Na terenie placu manewrowego WORD obowiązuje zakaz ruchu pieszych z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie II.1a– f.

7. Osoby zdające egzamin praktyczny oczekują na wywołanie do egzaminu praktycznego i zgłaszają się wraz z ważnym dokumentem tożsamości przed wskazanym pojazdem egzaminacyjnym.

8. Osoby zgłaszające się na egzamin obowiązane są posiadać wymagane orzeczeniem lekarskim okulary lub szkła kontaktowe.

9. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie kategorii  
AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju ochronnego(*);

10. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może złożyć skargę na jego przebieg za pośrednictwem dyrektora Ośrodka do właściwego organu nadzoru (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), w ciągu 14 dni od daty egzaminu - zgodnie z art.129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w sekretariacie dyrektora WORD ( pisemnie ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń). W sprawach skarg i wniosków dyrektor Ośrodka przyjmuje w każdy wtorek od godz. 13.00 do 16.00 w siedzibie WORD Toruń.

11. Umieszczanie na terenie WORD reklam i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności reklamowej i handlowej wymaga zgody dyrektora WORD.

III.Czas rozpoczęcia egzaminów określony na stronie 1:

1. Wyznaczona godzina rozpoczęcia egzaminu teoretycznego oznacza godzinę stawiennictwa i godzinę rozpoczęcia egzaminu.

2. Wyznaczona godzina egzaminu praktycznego oznacza godzinę stawiennictwa. Rzeczywista godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego może być inna w zależności od kolejności wylosowanej osoby.

  1. IV.Instrukcja obowiązuje w WORD w Toruniu i Oddziale TerenowymGrudziądzu.

(*) Podstawa prawna: Ustawa z 5 stycznia 2011r.o kierujących pojazdami (Dz.U nr 30 z 2011r. poz. 151 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r,. poz. 1206).

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu powołał Inspektora ochrony danych osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

Z życzeniami powodzenia na egzaminie

DYREKTOR WORD TORUŃ

RUŃ