- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

Pojazd kat. B1

  

   Przypominamy, że pojazd do prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B1:

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.) § 19 pkt 3 lit. A, zapewnia osoba ubiegająca się o prawo jazdy.

  2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (ze zmianami) § 1 ust. 3 pkt 11, jest czterokołowy, homologowany wg kategorii „L" (odpowiedni zapis w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "rodzaj pojazdu" oraz w polu pod pozycją „J”).

  3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm.) § 43 ust. 4 pkt 4:
    • powinien być trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym,
    • nie może przekraczać 550 kg masy własnej,
    • winien osiągać prędkość co najmniej 60 km/h.

  4. zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 2 ppkt 2 Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162 poz. 1360 ze zm.) winien spełniać wymagania techniczne stosowane do motocykli trójkołowych kategorii „L5e", chyba, że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej.

 

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury

Warszawa 31.05.2011 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Transportu Drogowego
TD6p-075-6/11


   Odpowiadając na pismo BOI-XII-MG/5534/218/10, w sprawie pojazdów które mogą być wykorzystywane w ośrodkach szkolenia kierowców do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 Ministerstwo Infrastruktury przedstawia następujące stanowisko.

Wymagania w stosunku do jednostek prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz warunki i tryb prowadzenia tych szkoleń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) . Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami może prowadzić przedsiębiorca, jednostka wojskowa, jednostka resortu spraw wewnętrznych oraz szkoła, która posiada między innymi co najmniej jeden pojazd, który jest dopuszczony do ruchu, jest przystosowany do nauki jazdy oraz spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców powinny spełniać wszystkie powyższe wymagania. Szczegółowe wymagania dla pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 r. Nr 32, poz. 232 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 43 ust. 4 pkt 4 tego rozporządzenia trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien mieć masę własną nieprzekraczającą 550 kg oraz osiągać prędkość co najmniej 60 km/h. Dodatkowo należy wskazać, że w § 1 ust. 3 tego rozporządzenia wskazano, że użyte w całym rozporządzeniu pojęcie pojazd czterokołowy oznacza wyłącznie niektóre pojazdy samochodowe mające cztery koła, homologowane według kategorii L.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie resortu pojazd wykorzystywany do szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien być czterokołowym pojazdem samochodowym, homologowanym według kategorii L, którego masa własna nie przekracza 550 kg, a osiągana prędkość jazdy wynosi co najmniej 60 km/h.

  DYREKTOR

Departamentu Transportu Drogowego
Andrzej Bogdanowicz