- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator Danych Osobowych

            Zgodnie z Art. 4 pkt. 7 RODO „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

            Zgodnie z tym założeniem administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, którego to przedstawicielem jest osoba pełniąca funkcje Dyrektora.

            Z osoba pełniącą funkcje Dyrektora można skontaktować się w następującej formie:

 • listownie: ul. Polna 109/111 87-100 Toruń z dopiskiem „Administrator”,
 • przez elektroniczną skrzynkę: sekretariat@word.torun.pl.

Inspektor Ochrony Danych

            Zgodnie z art. 37 RODO w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych pan Zbigniew Matusiak.

            Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w następującej formie:

 

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i jego oddział terenowy w Grudziądzu zwane będą dalej – WORD.

            By poprawnie wywiązać się z obowiązku informacyjnego względem osób. Mając na uwadze, iż dla osoby, która powierza WORD swoje dane osobowe istotne jest, co dzieje się z jej danymi w procesie przetwarzania. Przetwarzanie danych w WORD zostało podzielone na:

 • Egzaminowanie osób ubiegających się o prawo jazdy.
 • Rekrutacji pracowników.
 • Jazda próbna na placu manewrowym.
 • Udostępnianie placu manewrowego.
 • Umowy cywilnoprawne.
 • Zamówienia publiczne.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach.
 • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o kartę rowerową.
 • Kursy i Szkolenia osób:

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałaniu narkomanii.

Kurs z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych ADR.

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów.

Szkolenie uprawniające do kierowania ruchem drogowym.

Szkolenie uprawniające do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy „kwalifikacja okresowa
i kwalifikacja wstępna”.

o Specjalistyczne szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego. 


            By osoba lepiej rozumiała działania podejmowane w imieniu administratora, konieczne jest wyjaśnienie, czym jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces, w którego wyniku system informatyczny może wpłynąć na sytuację osoby, której to dane uzyskał. System podejmuje decyzje co do działań bez udziału czynnika ludzkiego.

            Jedną z form zautomatyzowanego przetwarzania danych jest profilowanie, które polega na zbieraniu informacji o osobie fizycznej, niezbędnych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są do prognozowania zachowań danej osoby.

 

EGZAMINOWANIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRAWO JAZDY

            Dotyczy to osób, które przystępują w WORD do egzaminu na prawo jazdy niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej przystępują one do egzaminu.

Sposób pozyskiwania danych

            Dane pozyskiwane są od osoby zainteresowanej przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy w momencie zapisu na egzamin (zapisu może dokonać sama osoba zainteresowana, jak i inna osoba w jej imieniu).

Cele przetwarzania

            Dane osobowe będą pozyskiwane w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w przypadku:
  • kontroli,
  • złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,
 • protokół egzaminacyjny – 50 lat,
 • zarejestrowane nagrania z części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy „monitoring mobilny” – 21 dni,
 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • karta wyjaśnienia przebiegu egzaminu – 2 lata,
 • rejestr skarg, wniosków i petycji – 25 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobie zapisanej na egzamin przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

            By osoba uzyskała pełną informacje, konieczne jest wyjaśnienie, kiedy powstają następujące dokumenty:

            Karta wyjaśnienia przebiegu egzaminu – jest to dokument tworzony w momencie, gdy osoba zdająca wnosi do egzaminatora nadzorującego zastrzeżenia na sposób przeprowadzenia egzaminu

            Rejestr skarg, wniosków i petycji – jest to rejestr, do którego trafia dokument tworzony w momencie złożenia skargi przez osobę egzaminowaną.

 

REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

            Dotyczy osób składających podanie o przyjęcie do pracy. W momencie trwania procesu rekrutacyjnego podania będą przyjmowane a po skończonej rekrutacji bezzwłocznie usuwane.
Gdy proces rekrutacji nie będzie prowadzony, otrzymane podania będą usuwane.

Sposób pozyskiwania danych

Pozyskiwane są od osoby składającej podanie o przyjęcie do pracy w WORD.

Cele przetwarzania

            Dane osobowe pozyskiwane są w celu przeprowadzenia trwającego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający
z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda może dotyczy informacji, które podaje osoba składająca podanie, gdy dokument ten zawiera więcej danych osobowych niż jest dozwolone prawem. By nie ingerować w złożone podanie, wystosowana zostanie prośba do osoby składającej podanie o zgodę na przetwarzanie tych danych. Osoba może nie wyrazić zgody, lecz wówczas musi dostarczyć podanie niezawierające danych nadmiarowych lub wycofać złożone podanie.

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD;
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą usuwane bez zbędnej zwłoki.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

JAZDA PRÓBNA NA PLACU MANEWROWYM

            Dotyczy osób, które chcą skorzystać z usługi jazda próbna na placu manewrowym w WORD.

Sposób pozyskiwania danych

            Dane pozyskiwane są od osoby, które chcą skorzystaniem z usługi jazdy próbnej na placu manewrowym w WORD (zapisu może dokonać sama osoba zainteresowana, jak i inna osoba w jej imieniu).

Cele przetwarzania

            Dane osobowe pozyskiwane są w celu właściwego wykonania usługi. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający
z następującego przepisu:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • karta zgłoszenia jazdy próbnej – 1 miesiąc.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

UDOSTĘPNIANIE PLACU MANEWROWEGO

            Dotyczy osób, które chcą skorzystać z usługi udostępnienia placu manewrowym w WORD.

Sposób pozyskiwania danych

            Dane pozyskiwane są od osoby które chcą skorzystaniem z usługi wynajmu placu manewrowym w WORD (zapisu może dokonać sama osoba zainteresowana, jak i inna osoba w jej imieniu).

Cele przetwarzania

            Dane osobowe pozyskiwane są w celu właściwego wykonania usługi. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający
z następującego przepisu:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • karta zgłoszenia jazdy próbnej – 1 miesiąc.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Dotyczy osób zawierających umowy cywilnoprawne z WORD.

Sposób pozyskiwania danych

Dane osobowe pozyskiwane są od osób zawierających umowę z WORD.

Cele przetwarzania

            Dane osobowe są konieczne do wywiązania się z zawartej umowy cywilnoprawnej. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz. 1808 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
  z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotą świadczącym dla WORD usługi w zakresie ochrony mienia - dotyczy wynajmu pomieszczeń lub innych obiektów należących do WORD.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat,
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • umowę najmu – 5 lat,
 • rejestr umów – 5 lat od ostatniego wpisu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do uzyskania kopi danych o ile prawo to nie narusza prawa osób trzecich,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dotyczy osób przystępujących do przetargów publicznych w WORD.

Sposób pozyskiwania danych

Dane osobowe pozyskiwane są od osób przystępujących do przetargów w WORD.

Cele przetwarzania

            Dane osobowe pozyskiwane są w związku przetargami publicznymi organizowanymi przez WORD. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat,
 • protokół wraz z załącznikami od daty zakończenia postępowania przetargowego – 4 lata.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH

Dotyczy to wszystkich osób, które znajdują się na terenie WORD.

Sposób pozyskiwania danych

Pozyskiwane są poprzez nagrywanie obrazu z kamer monitoringu stacjonarnego.

Cele przetwarzania

Dane osobowe będą zbierane w następujących celach.

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD, ochrony mienia,
 • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

            Prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez administrator wynika z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

 

Okres przechowywania danych

            Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż 80 dni, usuniecie tych danych, następuje w wyniku nadpisania dysku, na którym znajdują się nagrania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do uzyskania kopi danych o ile prawo to nie narusza prawa osób trzecich,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dotyczy działań podejmowanych prze WORD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między innymi turniejów, konkursów i innych akcji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (zwane dalej - BRD).

Sposób pozyskiwania danych

Pozyskiwane są od osób zainteresowanych uczestnictwem w akcjach BRD. W przypadku gdy uczestniczyć w danej akcji chce osoba niepełnoletnia dane pozyskiwane są od prawnego opiekuna osoby małoletniej.

Cele przetwarzania

            Dane osobowe pozyskiwane są w celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji związanej z BRD.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

            Prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez administrator wynika z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U.z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Podmiotom współorganizującymi określona akcję BRD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 3 miesiące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobie uczestniczącej w turnieju, konkursie i innych akcjach związanych z BRD przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

            Dotyczy to osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, które przystępują w WORD do szkolenia i egzaminu na kartę motorowerową.

 

Sposób pozyskiwania danych

            Dane pozyskiwane są od osoby zainteresowanej przystąpieniem do szkolenia i egzaminu.

Cele przetwarzania

            Dane osobowe będą pozyskiwane w celu przeprowadzenia zarówno szkolenia jak i egzaminu. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 poz. 512.).

Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku   z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na kartę rowerową i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na kartę rowerową, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na kartę rowerową, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany
w terminie szkolenia bądź egzaminu na kartę rowerową.

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w przypadku:
 1. ·kontroli,
 2. ·złożenia skargi na przebieg egzaminu.

Okres przechowywania danych

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • dziennik przeprowadzonych zajęć – 10 lat,
 • protokoły egzaminacyjne – 10 lat,
 • karta zgłoszenia – 5 lat,

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobie zapisanej na egzamin przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

KURSY I SZKOLENIA

            Dotyczy to wszystkich osób, które przystępują w WORD do kursu lub szkolenia.

Sposób pozyskiwania danych

            Dane pozyskiwane są od osoby zainteresowanej przystąpieniem do kursu lub szkolenia. Osoba taka dostarcza (osobiście lub przez inną osobę) do WORD dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na kurs lub szkolenie.

Cele przetwarzania

            Dane osobowe pozyskiwane są w celu przeprowadzenia kursu lub szkolenia, do którego osoba przystępują. Dane te nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Komu mogą być udostępnione dane osobowe

 • Upoważnionym pracownikom WORD.
 • Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobie zapisanej na kurs lub szkolenie przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

            W kolejnych częściach dokumentu zostanie najpierw wymieniona nazwa kursu lub szkolenia. Następnie zostanie podana podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych.

 

SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na szkolenie i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na szkolenie, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na szkolenie, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w terminie szkolenia.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 10 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 5 lat,
 • rejestr zaświadczeń – 5 lat.

KURS REEDUKACYJNY W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz.140 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na kurs i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na kurs, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na kurs, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany
w terminie kursu.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 10 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 10 lat,
 • rejestr zaświadczeń – 5 lata.

 

KURS Z ZAKRESU PRZEWOZÓW TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

            Prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez administratora wynika z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o Przewozie towarów niebezpiecznych tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 555 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązku prawny wynikający z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na kurs i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na kurs, o woli wycofania zgody Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na kurs, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w terminie kursu.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 10 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 10 lat,
 • rejestr zaświadczeń – 10 lat.

 

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORA I EGZAMINATORÓW

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o Kierujących pojazdami tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na kurs i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na kurs, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na kurs, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły jakieś zmiany w terminie kursu.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • dokumentacja szkolenia – 10 lat,
 • rejestr zaświadczeń o ukończeniu kursu – 10 lat,
 • obsługa techniczno-administracyjna kursu – 3 lata,
 • praktyki asystenckie – 5 lat.

SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na szkolenie i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na szkolenie, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na szkolenie, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w terminie szkolenia.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 10 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 10 lat,
 • rejestr uczestników – 10 lat.

  

SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następujących przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 132 poz. 841 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na szkolenie i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na szkolenie, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na szkolenie, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w terminie szkolenia.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 5 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 5 lat.

 

SZKOLENIA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY „KWALIFIKACJA OKRESOWA I KWALIFIKACJA WSTĘPNA”

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

            Prawnie uzasadniony interes administrator wynikający z następujących przepisów:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 151
  z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

            Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobo w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

            Zgoda ta dotyczy tylko ułatwienia kontaktu WORD z osobą zapisaną na szkolenie i nie będzie wykorzystywana do żadnego innego celu. Zgoda może zostać, w każdym momencie wycofana, poprzez poinformowanie pracownika WORD odpowiedzialnego za zapisy na szkolenie, o woli wycofania zgody. Brak zgody nie powoduje braku możliwości zapisania się na szkolenie, powoduje jedynie konieczność kontaktowania się z WORD, celem sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w terminie szkolenia.

Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:

 • dokumenty księgowe – 5 lat.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 10 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 10 lat,
 • rejestr uczestników – 10 lat.

 

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU RUCHU DROGOWEGO DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Podstawy przetwarzania

            Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

            W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny wynikający z następującego przepisu:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

Okres przechowywania danych

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:

 • ewidencja uczestników – 5 lat,
 • dokumentacja szkolenia – 5 lat.